Atrakcyjne miejsca Warmii i Mazur - Ratusz Gotycki (Morąg)

W mieście znajdują się liczne, pochodzące często z okresu średniowiecza, zabytki. Ich poznanie umożliwia Miejski Szlak Turystyczny. Wśród bardziej interesujących zabytków na trasie szlaku jest Ratusz gotycki z XIV wieku, który mimo kilkakrotnej przebudowy zachował swój średniowieczny charakter. Przed Ratuszem znajdują się armaty pochodzące z czasów wojny prusko-francuskiej. Ciekawym zabytkiem jest Pałac Dohnów, wybudowany w latach 1562-1571. Obecnie mieści się w nim Muzeum im. J.G. Herdera, stanowiące oddział Muzeum Warmii i Mazur.

Warto również zwrócić uwagę na Gotycki Kościół parafialny św. Apostołów Piotra i Pawła, budowany od początku XIV do pocz. XVI wieku. Jest to na tym terenie rzadki przykład budowli trzynawowej z trójbocznym prezbiterium oraz wieżą umieszczoną w narożniku między prezbiterium a nawą północną.

Do ciekawych zabytków Morąga zaliczyć można również: mury obronne z XIV-XV wieku wykonane z głazów narzutowych i cegieł, Pomnik pamięci Joanna Gottfrieda Herdera, Zamek Krzyżacki z 1280 roku, Barokowy zegar słoneczny z 1741 roku składający się z kilkunastu zegarów, Zabytkową Wieżę Ciśnień z 1906 r. o cechach neogotyckich.

Rozlewisko morąskie, stanowi wspaniały, dobrze zachowany ekosystem bagienny, bogaty w gatunki zwierząt i roślin wodno-błotnych. Ze względu na bogatą i różnorodną awifaunę zostało objęte ochroną jako użytek ekologiczny. Na obszarze rozlewiska występuje 151 gatunków ptaków, w tym wiele rzadkich i zagrożonych wyginięciem wg "Czerwonej księgi zwierząt ginących".

Historia miasta

Gmina Morąg położona jest na Pojezierzu Iławskim, w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w regionie szczególnie atrakcyjnym przyrodniczo i turystycznie. Niewątpliwym walorem turystycznym sub-regionu jest środowisko geograficzno-przyrodnicze, zaliczane pod względem atrakcyjności do ścisłej krajowej czołówki. Elementy takie jak rzeźba terenu, tereny leśne, wodne, atmosfera oraz tworzony przez nie niezapomniany krajobraz podlegają ścisłej ochronie. Biorąc pod uwagę unikalność walorów rekreacyjnych gminy Morąg, obszar ten posiada rangę terenów wczasowych, preferujących istnienie i rozwój form rekreacji charakteryzujących się dłuższym pobytem w wybranym miejscu.

Miasto Morąg liczy ponad 15.000 mieszkańców. Historycznie Morąg należał do tzw. Górnych Prus (Oberland), a w chwili zakładania go na przełomie XIII i XIV wieku do Pogezanii, prowincji pruskiej opanowanej przez Krzyżaków już w drugiej połowie XIII wieku. Morąg został założony w 1302 roku, a prawa miejskie otrzymał w roku 1327 od komtura elbląskiego Hermana von Oettingena. Na przestrzeni dziejów Morąg zamieszkiwało wielu znanych ludzi: Abraham Calovius - wybitny teolog uniwersytetu w Wittemberdze, poeta Jan Gottlieb Willamovius oraz Johann Gottfried Herder, filozof, pisarz, teoretyk literatury i sztuki, teolog luterański.

Przydatne strony:
Miasto Morąg


Źródło: Archiwum. Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna w Olsztynie
Foto. www.morag.pl