Turystyka - Idea

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna Olsztynie w styczniu 2003 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Faktycznie działalność rozpoczęła 01 lipca 2003 roku utworzeniem Biura, które powstało na bazie Departamentu Turystyki i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego. Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna ma status stowarzyszenia z możliwością zrzeszania jako członków zwyczajnych zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Powstała ona w związku ze zmianą systemu zarządzania w turystyce uwzględniając dobre doświadczenia krajów o rozwiniętej gospodarce turystycznej przyjęto, że na poziomie krajowym zadania narodowej organizacji turystycznej wykonuje Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie, na poziomie wojewódzkim Regionalna Organizacja Turystyczna, a na poziomie gminnym i powiatowym ich lokalne odpowiedniki.

W związku z utworzeniem W-M ROT Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazał Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej tej organizacji oraz zadania będące dotychczas w jego gestii a związane z promocją turystyczną regionu.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ

WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ


Powołanie W-M ROT ma na celu:
• kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki,
• budowę wizerunku regionu jako atrakcyjnego turystycznie,
• tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi w turystyce a organami administracji publicznej w tym z Polską Organizacją Turystyczną.

Cele realizowane będą poprzez:
• prowadzenie działalności wydawniczej - wydawnictwa promocyjne i komercyjne
• promocja regionu na rynku krajowym i rynkach zagranicznych
• prowadzenie Wojewódzkiego Centrum Informacji Turystycznej,
• udział i organizacja imprez promocyjnych
• koordynacja działań w zakresie i na rzecz rozwoju turystyki w regionie,
• tworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej i włączenie go w system krajowy,
• pomoc w tworzeniu lokalnych organizacji turystycznych.

Zapoznaj się ze statutem W-M ROT - ( plik pdf )